Een gedegen kwaliteitsbeheer helpt veiligheid en prestaties handhaven op lange termijn | ResMed Nederland

Kwaliteit:
van conformiteit van het product tot patiëntenzorg

Ons robuust systeem voor kwaliteitsbeheer handhaaft en verbetert de beveiliging, bruikbaarheid en prestaties van onze medische hulpmiddelen en systemen; zo kunt u vertrouwen hebben in uw zorgverlening.

De VMH in een notendop

Krachtens de VMH moeten fabrikanten, importeurs en verdelers van medische hulpmiddelen gegevens over de kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid verzamelen, registreren en analyseren gedurende de hele levensduur van elk hulpmiddel. De fabrikanten moeten ook een plan voor toezicht na het in de handel brengen opstellen en toepassen, zodat hun medische hulpmiddelen gedurende hun hele levenscyclus kunnen worden gecontroleerd en voortdurend verbeterd.  

Om ResMed in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de VMH en om de hoogste normen voor productkwaliteit en -veiligheid te waarborgen, verzamelt ons systeem voor kwaliteitsbeheer: 

  • Passieve gegevens, waaronder auditverslagen, klachten, verslagen over medische hulpmiddelen en de activiteiten van de technische diensten. 
  • Proactieve gegevens, zoals literatuuronderzoek, klinische studies en klantenenquêtes.  
  • De gegevens uit de praktijk (‘real world data’) van onze hulpmiddelen.  

Al deze gegevens informeren ons STNH (Systeem voor Toezicht Na het in de Handel brengen).  

De voordelen van een doeltreffend beheer van gegevens uit de praktijk

De VMH brengt nieuwe verantwoordelijkheden tot stand op het gebied van kwaliteitsbeheer, voor ResMed en haar verdelers. De verordening biedt ook nieuwe mogelijkheden om de uitdagingen op het vlak van gezondheid aan te gaan en de zorgkwaliteit te verbeteren. Deze mogelijkheden zijn er, omdat de regelgeving ons verplicht gegevens te verzamelen over de werking van onze hulpmiddelen en samen te werken om de prestaties en de transparantie te verbeteren, gedurende de hele levensduur van de producten.

In plaats van ons uitsluitend te verlaten op klinische studies, of klantenenquêtes om vast te stellen hoe onze hulpmiddelen gebruikt worden, zullen we kunnen zien hoe ze feitelijk functioneren. De gegevens van de hulpmiddelen zullen ons meer vertellen over de relatie van de patiënten met hun hulpmiddel en met hun ziekte en zullen ons in staat stellen factoren te identificeren, die de doeltreffendheid en de therapietrouw kunnen verbeteren. Dankzij het beheer van gegevens uit de praktijk, krijgt u toegang tot medische hulpmiddelen en oplossingen die beter op de behoeften van uw patiënten zijn afgestemd en waarmee u een responsievere en meer doeltreffende zorg kunt bieden.

Kwaliteitsgegevens

 

De VMH versterkt het Systeem voor Toezicht Na het in de Handel brengen (STNH), dat een integraal onderdeel vormt van het systeem voor kwaliteitsbeheer van ResMed. Met het VMH is ResMed nu onderworpen aan nieuwe reglementaire vereisten die van toepassing zijn op elk hulpmiddel, gedurende de gehele levensduur ervan en die bedoeld zijn om opties te identificeren waarmee de bruikbaarheid, prestaties en veiligheid verbeterd kunnen worden. Door relevante gegevens te verzamelen en te analyseren, kunnen wij de kwaliteit verbeteren van de hulpmiddelen die u gebruikt om uw patiënten te behandelen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens

 

Gegevens zijn een gevoelig onderwerp. U kunt er dan ook op vertrouwen dat alle gegevens die wij verzamelen om aan de VMH te voldoen, worden beschermd door de AVG, één van de strengste wetten ter wereld op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging. ResMed gebruikt veilige en gecertificeerde end-to-end systemen, procedures en protocollen om de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens te waarborgen. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens over onze toestellen te verzamelen en te analyseren, maar wij zijn ook onderworpen aan wettelijke en ethische verplichtingen wat betreft gegevensbescherming.

Kwaliteitsrelaties

 

De VMH past kwaliteitscontroles toe en versterkt deze in alle stadia, van fabrikant tot eindgebruiker. Daarnaast is de verordening ontwikkeld om de samenwerking en doeltreffende communicatie tussen belanghebbenden aan te moedigen, gedurende de hele levensduur van het product. ResMed werkt nauw samen met haar partners, met name verdelers, aangewezen instanties en nationale overheden, om ervoor te zorgen dat onze gedeelde verantwoordelijkheden op grond van de VMH leiden tot gezamenlijke successen.

Kwaliteitszorg

 

Gegevens uit de praktijk van de hulpmiddelen helpen ons beter te begrijpen hoe patiënten hun behandeling ervaren en dagelijks met hun ziekte omgaan. Wij zullen in staat zijn beter presterende, meer ergonomische en functionele hulpmiddelen te ontwerpen, die de therapietrouw en de ervaring van de patiënt zullen verbeteren. Meer gedetailleerde kennis zal ons in staat stellen positieve resultaten te produceren, zodat u meer kwalitatieve zorg kunt bieden.

FAQ over de VMH

De Verordening voor Medische Hulpmiddelen (2017/745 – VMH) is een nieuwe verordening van de Europese Unie die op 26 mei 2021 in werking treedt. Zij zal de huidige richtlijnen inzake medische hulpmiddelen (Richtlijn 93/42/EEG – MH & Richtlijn 90/385/EEG – AIMH) vervangen. De VMH legt strikte verplichtingen op aan alle organisaties die medische hulpmiddelen produceren, invoeren of verdelen in de EU.

De belangrijkste doelstellingen van de VMH zijn:

  • Het verbeteren van de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische hulpmiddelen, met zo nodig aanvullende eisen inzake beveiliging en risicobeheer. 
  • Het versterken van de transparantie van de informatie voor de consument: elk in de handel gebracht medisch hulpmiddel krijgt een unieke hulpmiddelenidentificatie (UHI) en wordt geregistreerd in de Europese Databank voor Medische hulpmiddelen (EUDAMED). 
  • Het verbeteren van de bewaking en markttoezicht, door het verplicht verzamelen van gegevens, vóór en na het in de handel brengen van het hulpmiddel, gedurende de hele levensduur ervan.  

ResMed werkt al meer dan drie jaar aan een programma voor de aanpassing van haar kwaliteitssysteem en productdocumentatie van haar hulpmiddelen, aan de nieuwe eisen die worden opgelegd door de VMH.

Voor producten van ResMed die in de Europese Unie op de markt worden gebracht:

  1. Alle hulpmiddelen vanResMedvan klasse I (bv. batterijen, het MRA Narval CC en respiratoire circuits) zullen uiterlijk 26 mei 2021 voldoen aan de vereisten van de VMH. 
  2. Alle andere medische hulpmiddelen vanResMedzullen geleidelijk vanaf 2021 en uiterlijk op 25 mei 2024 (einde van de overgangsperiode), een VMH-certificering verkrijgen. 

Volgens de VMH moet ResMed actief en systematisch relevante gegevens van haar medische hulpmiddelen verzamelen, registreren en analyseren gedurende hun hele levensduur. Deze gegevens moeten worden gebruikt om preventieve of corrigerende maatregelen te bepalen, uit te voeren en te controleren, die de bruikbaarheid, prestaties en veiligheid van het hulpmiddel kunnen verbeteren. ResMed moet tevens een systeem voor toezicht na het in de handel brengen ontwerpen, opstellen, documenteren, toepassen, onderhouden en bijwerken. ResMed is de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG en is verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van haar systeem voor kwaliteitsbeheer.

Sancties voor niet-naleving van de VMH omvatten boetes, vervolging, het terugroepen van producten, financiële schade, verlies van toegang tot markten en reputatieschade.